Ochrana osobných údajov

Osobní údaje Zájemce jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení”) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení popřípadě obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu (dále vše společně jen jako „osobní údaje“).

Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem pro účely uzavření Smlouvy o účelovém úvěru a pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy o účelovém úvěru vyplývajících. Veškeré osobní údaje poskytnuté Zájemcem jsou důvěrné a budou použity pouze k uzavření Smlouvy o účelovém úvěru a k její realizaci. Osobní údaje poskytnuté Zájemcem mohou být Provozovatelem také využívány k marketingovým účelům Provozovatele. Osobní údaje Zájemce nebudou dále nijak zveřejňovány či zpřístupňovány třetím osobám, s výjimkou případů realizace smluvních závazků, platebním stykem vztahujícím se k Investici, speciálních marketingových akcí Provozovatele a ve vztahu k Zadavateli případu. Provozovatel zajistí, že osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů.

Zájemce je povinen uvést osobní údaje správně a pravdivě. Dojde-li ke změně v osobních údajích Zájemce, je Zájemce povinen bez zbytečného odkladu tuto změnu oznámit Provozovateli.

Provozovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zájemcem potvrzuje, že své osobní údaje poskytl dobrovolně a odpovídá za jejich správnost a úplnost. Zájemce rovněž potvrzuje, že byl poučen o svém právu kdykoliv svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů odvolat.

Má-li Zájemce za to, že Provozovatel nebo Zpracovatel postupuje při zpracovávání osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

•     požádat Provozovatele nebo Zpracovatele o vysvětlení,

•     požadovat, aby Provozovatel či Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav.

Požádá-li Zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Provozovatel povinen mu tuto informaci poskytnout.

Predvoľby Cookies

Táto stránka uchováva cookies, ktoré sú využívané na poskytovanie služieb, analytické účely a prispôsobenie reklám.
Pre riadnu funkčnosť stránky sú nevyhnutné technické cookies, ktoré sú vždy aktívne, ostatné môžete odmietnuť.

Prijať všetky Odmietnuť Viac info