Obchodné podmienky

OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „OP“)

společnosti INDEX INVEST s.r.o., IČ: 06185479, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město,110 00 Praha, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C  277693/MSPH (dále jen „Společnost“) vydané ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Základní pojmy

INDEX INVEST s.r.o., Provozovatel–  IČ: 06185479, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město,110 00 Praha, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C  277693/MSPH provozuje web : www.index-invest.com

Webové stránky – stránky provozované společností INDEX INVEST s.r.o. umístěné na adrese www.index-invest.com

Uživatel – jakákoli fyzická nebo právnická osoba (Zadavatel Případu, Zájemce), která využívá služby poskytované Provozovatelem na Webových stránkách

Investiční případ – investiční příležitost prezentovaná na Webových stránkách, za účelem získání finančních prostředků od jednotlivých Zájemců na její realizaci; zejména koupě vozidel a  nemovitostí, správa nemovitostí , správa vozového parku apod.

Zadavatel případu – fyzická nebo právnická osoba, jejíž investiční případ je prezentován potenciálním Zájemcům na Webových stránkách Provozovatele

Zájemce – fyzická nebo právnická osoba, registrovaná k účtu na Webových stránkách, která dočasně poskytuje peněžní prostředky Zadavateli případu za účelem jejich zhodnocení

Investice – peněžní prostředky složené Zájemcem na určený bankovní účet za účelem jejich použití k financování Investičního případu

 

SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY O ÚVĚRU

(určené pro případy, kdy je Smlouva o úvěru uzavírána se zájemcem v postavení spotřebitele, neuplatní se pro Smlouvy o účelovém úvěru uzavřené se zájemcem v pozici podnikatele).

Společnost prohlašuje, že:

1. Kontaktními údaji jsou adresa jejího sídla – Rybná 716/24 , Praha  – Staré město, PSČ: 110 00, email:info@index-invest.com , tel : +420 604 604 288

2. Společnost jako předmět svého podnikání poskytuje službu zprostředkování příležitosti vložení finančních prostředků do Investičního případu třetí osoby. Investičními případy jsou zejména nákupy a provozování nemovitostí a automobilu za účelem výnosu a jejich zhodnocení. Zprostředkování Společnosti spočívá v prezentaci Investičních případů na Webových stránkách a dalšími marketingovými způsoby, v představení podmínek jednotlivých Investičních případů a ve vyhledání Zájemců o Investice do těchto Investičních případů. Vzhledem k tomu, že se jedná o Investiční případy třetích subjektů, nenese Společnost odpovědnost za výsledek Investičních případů a ani za jednání a závazky mezi Zájemcem a Zadavatelem případu.

3. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek jednotlivého operátora), Společnost si neúčtuje žádné další poplatky (to se netýká případné smluvní přepravy).

4. Smlouva o účelovém úvěru je uzavírána na dobu určitou, podle volby Zájemce. Záloha na Investici není vyžadována.

5. Společnost si neúčtuje žádnou provizi ani žádné jiné další poplatky za zprostředkování Investice.

6. Smlouvu o účelovém úvěru lze uzavřít pouze v českém jazyce, přičemž pokud vznikne z důvodu potřeby na straně Zájemce překlad textu Smlouvy do cizího jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy v českém jazyce.

7. Veškerá prezentace Investičních případů umístěná na Webových stránkách je informativního charakteru a Společnost není povinna zajistit uzavření Smlouvy o úvěru ohledně těchto Investičních případů; ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

8. Nabídky Investičních případů a výše Investice zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webových stránkách v sekci aktuálních nabídek Investic; tímto ustanovením není omezena možnost Společnosti uzavřít smlouvu o zprostředkování za individuálně sjednaných podmínek.

9. V případě, že Zájemce je spotřebitel, má právo od Smlouvy o úvěru odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne uzavření Smlouvy o úvěru, přičemž odstoupit od Smlouvy lze i bez uvedení důvodu a toto odstoupení musí zaslat Zájemce na adresu sídla Společnosti, případně může využít formulář pro Odstoupení od Smlouvy obsažený v těchto OP.

10. V případě odstoupení od Smlouvy o úvěru ponese spotřebitel náklady spojené vrácením investované částky.

11. Přijatá objednávka Zájemce, včetně jejího Potvrzení ze strany Společnosti, bude spolu s aktuálním zněním OP archivována Společností v elektronické podobě a není přístupná.

12. Společnost uvádí, že nepřijala žádný kodex chování, kterým by se museli její zaměstnanci či jiné osoby spolupracující se Společností řídit.

13. V případě existence jakékoliv stížnosti má Společnost primárně zájem na mimosoudní řešení případných sporů. Stížnost lze zaslat emailem na adresu info@index-invest.com,  popřípadě písemně na adresu sídla Společnosti. Odpověď se sdělením a odůvodněním vyřízení stížnosti bude zaslána stěžovateli ve lhůtě třiceti (30) dnů v písemné formě.

14. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je zejména Česká obchodní inspekce a příslušný živnostenský úřad.

 

Zadavatelé případů – získávání finančních prostředků od Zájemců

INDEX INVEST je online systém a platforma, skrze které lze získat financování pro investiční případy. Provozovatel umožňuje Zadavatelům případu, kteří zveřejní svůj Investiční případ na Webových stránkách, aby získali finanční prostředky od Zájemců. Peněžní prostředky jsou poskytovány na určitou dobu dle volby Zájemce za účelem jejich zhodnocení, které je představováno mírou úrokové sazby. Provozovatel je zprostředkovatelem smluvního vztahu mezi Zadavatelem případu a Zájemcem. Provozovatel umožňuje Zadavatelům případu prezentovat své Investiční případy na Webových stránkách.

Provozovatel si za zprostředkování smluvního vztahu mezi Zájemcem a Zadavatelem případu neúčtuje žádnou provizi ani žádné jiné poplatky či obdobná plnění.

Veškeré Investice jsou shromažďovány na k tomu založeném bankovním účtu Provozovatele vedeném u RaiffeisenBank, a.s. . Provozovatel se zavazuje Investici Zájemce převést na bankovní účet Zadavatele případu, učiní tak nejpozději následující pracovní den po připsání Investice na účet Provozovatele. Majitelem účtu, na který má být Investice zaslána, musí být Zadavatel případu.

 

Uzavření Smlouvy o účelovém úvěru

K uzavření Smlouvy o účelovém úvěru je zapotřebí, aby Zájemce odeslal prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na Webových stránkách svůj návrh na poskytnutí Investice do vybraného Investičního případu z nabídky uvedené na Webových stránkách. Smlouva o účelovém úvěru vzniká přijetím tohoto návrhu Zadavatelem případu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné chyby při přenosu dat. Bez zbytečného odkladu, prostřednictvím Provozovatele, potvrdí Zadavatel případu Zájemci na jeho emailovou adresu uzavření Smlouvy o účelovém úvěru. Přílohou tohoto emailu jsou Smlouva o účelovém úvěru a OP ve znění platném a účinném ke dni uzavření Smlouvy o účelovém úvěru. Smlouvu o účelovém úvěru lze změnit nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran případně na základě zákonných důvodů. Zájemce má právo před zasláním svého návrhu na poskytnutí Investice měnit jeho parametry za podmínek uvedených u Investičního případu.

Na základě Smlouvy o účelovém úvěru se Zájemce zavazuje poskytnout Zadavateli případu Investici za účelem realizace vybraného Investičního případu a Zadavatel vybraného Investičního případu se zavazuje, že vrátí Zájemci Investici spolu se zhodnocením představovaným mírou úrokové sazby a to vše prostřednictvím Provozovatele.

Neuhradí-li Zájemce po uzavření Smlouvy o účelovém úvěru Investici v plné výši, bude Zadavatelem případu vyzván k doplacení její doposud neuhrazené části. Nebude-li Zájemce schopen ve lhůtě určené ve výzvě k doplacení Investice svou Investici doplatit, platí, že uzavřel Smlouvu o účelovém úvěru na Investici ve výši, ve které Investici skutečně poskytl. V takovém případě zašle Zadavatel případu Zájemci Dodatek ke Smlouvě o účelovém úvěru, kde potvrdí změnu výše Investice. Zájemce bere takovýto postup na vědomí a pro případ, že nastanou podmínky pro jeho realizaci, s tímto postupem souhlasí.

 

Zaplacení Investice a platební podmínky pro Investici

Vybranou investici lze uhradit pouze bankovním převodem z účtu Zájemce na účet Provozovatele.

Zájemce je povinen při zadání platby uvést určený variabilní symbol platby. Bez uvedení variabilního symbolu platby nebude Investice považována za řádně zaplacenou. Závazek Zájemce uhradit Investici je splněn okamžikem připsání Investice na bankovní účet Zadavatele případu/Provozovatele.

 

Odstoupení od Smlouvy o úvěru

Zájemce – spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy o účelovém úvěru ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy o účelovém úvěru běží ode dne uzavření Smlouvy o účelovém úvěru, prostřednictvím zaslání návrhu na poskytnutí Investice ze strany Zájemce skrze Webové stránky Provozovatele. Odstoupit od Smlouvy o účelovém úvěru lze vyplněním a odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od Smlouvy o účelovém úvěru umístěného na Webových stránkách Provozovatele. Provozovatel potvrdí v textové podobě Zájemci – spotřebiteli přijetí odstoupení od Smlouvy o účelovém úvěru bez zbytečného odkladu. Odstoupení od Smlouvy je možno učinit rovněž korespondenčně, a to na adresu sídla Provozovatele – Rybná 716/24, 110 00 Praha  – Staré město

Odstoupí-li Zájemce – spotřebitel od Smlouvy o účelovém úvěru, zašle či předá Provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od Odstoupení od Smlouvy o účelovém úvěru, veškeré plnění, které od Provozovatele obdržel, a to na své náklady.

Odstoupí-li Zájemce – spotřebitel od Smlouvy o účelovém úvěru, vrátí mu Provozovatel/Zadavatel případu neprodleně, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od Odstoupení od Smlouvy o účelovém úvěru, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy o účelovém úvěru přijal.

Zájemce nemá právo odstoupit od Smlouvy o účelovém úvěru bez uvedení důvodu. Důvodem pro odstoupení od Smlouvy o účelovém úvěru může být pouze skutečnost, že Zadavatel případu podstatným způsobem porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o účelovém úvěru.

Neoznámí-li Zájemce vadu služby včas, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejího vzniku, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy o účelovém úvěru.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Zájemce jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení”) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení popřípadě obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu (dále vše společně jen jako „osobní údaje“).

Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem pro účely uzavření Smlouvy o účelovém úvěru a pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy o účelovém úvěru vyplývajících. Veškeré osobní údaje poskytnuté Zájemcem jsou důvěrné a budou použity pouze k uzavření Smlouvy o účelovém úvěru a k její realizaci. Osobní údaje poskytnuté Zájemcem mohou být Provozovatelem také využívány k marketingovým účelům Provozovatele. Osobní údaje Zájemce nebudou dále nijak zveřejňovány či zpřístupňovány třetím osobám, s výjimkou případů realizace smluvních závazků, platebním stykem vztahujícím se k Investici, speciálních marketingových akcí Provozovatele a ve vztahu k Zadavateli případu. Provozovatel zajistí, že osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů.

Zájemce je povinen uvést osobní údaje správně a pravdivě. Dojde-li ke změně v osobních údajích Zájemce, je Zájemce povinen bez zbytečného odkladu tuto změnu oznámit Provozovateli.

Provozovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zájemcem potvrzuje, že své osobní údaje poskytl dobrovolně a odpovídá za jejich správnost a úplnost. Zájemce rovněž potvrzuje, že byl poučen o svém právu kdykoliv svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů odvolat.

Má-li Zájemce za to, že Provozovatel nebo Zpracovatel postupuje při zpracovávání osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

•     požádat Provozovatele nebo Zpracovatele o vysvětlení,

•     požadovat, aby Provozovatel či Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav.

Požádá-li Zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Provozovatel povinen mu tuto informaci poskytnout.

 

Informace o mimosoudním řešení sporů

V souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tímto Provozovatel informuje spotřebitele, že subjekty řešení mimosoudních sporů jsou:

•    Obecným subjektem pro řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, coi.cz.

•    Subjektem pro řešení sporů v oblasti finančních služeb je Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, finarbitr.cz.

•    Subjektem pro řešení sporů v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha 9, ctu.cz.

 

Závěrečná ustanovení

Zájemce bere na vědomí, že veškerá komunikace mezi Provozovatelem, Zájemcem a Zadavatelem případu bude uskutečňována především elektronickou poštou.

Smluvní vztahy s cizím prvkem se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva Zájemce-spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Pokud je kterékoli ustanovení těchto OP považováno za nevymahatelné nebo neplatné, toto ustanovení bude vyloučeno nebo omezeno na minimální nezbytný rozsah a nemá vliv na platnost nebo vymahatelnost ostatních oddělitelných ustanovení OP.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tyto OP, jakož i Zásady ochrany osobních údajů, a to bez udání důvodu. O případných změnách budou Uživatelé Webových stránek informováni prostřednictvím zveřejnění oznámení na Webových stránkách anebo zasláním oznámení prostřednictvím emailu. Znění nových OP či Zásad ochrany osobních údajů je účinné ode dne jejich uveřejnění na Webových stránkách Provozovatele, není-li Provozovatelem stanoveno jinak.

Predvoľby Cookies

Táto stránka uchováva cookies, ktoré sú využívané na poskytovanie služieb, analytické účely a prispôsobenie reklám.
Pre riadnu funkčnosť stránky sú nevyhnutné technické cookies, ktoré sú vždy aktívne, ostatné môžete odmietnuť.

Prijať všetky Odmietnuť Viac info